RODO

  • Informacja w sprawie ochrony danych osobowych

Dbamy o Państwa prywatność. Państwa dane są u nas bezpieczne, a szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych w Fundacji mogą Państwo w każdej chwili uzyskać na stronie www.honoriusz.op.org.pl

Poniższa informacja przedstawiana jest w związku z obowiązywaniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1. Co to są dane osobowe?
Informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa
zidentyfikowanie np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail.
Fundacja zbierała i zbiera Państwa dane w związku ze swoją działalnością.

2. _ Dane, które przetwarzamy
Przetwarzamy Państwa następujące dane:

imię i nazwisko

zajmowane stanowisko

numer kontaktowy

adres email podany adres do korespondencji

3. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych
i z kim można się skontaktować?
Administratorem danych jest:

Fundacja im. O. Honoriusza Kowalczyka
ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań
aletheiaGeskrzynka.pl
www.honoriusz.op.org.pl

KRS 0000038375

NIP 778-13-31-272

Dalej jako „Fundacja”

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy kierować korespondencję na adres: Fundacja im. O. Honoriusza Kowalczyka, ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań, lub elektronicznie na adres e-mail: aletheiaGeskrzynka.pl.

4. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się: 

dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykładem takich aktywności jest: przetwarzanie danych osób działających na rzecz kontrahentów, czy dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami.

5. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wypełnienia zobowiązań umownych, w celu wykonania ciążącego na Fundacji obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy i wolontariusze Fundacji oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Fundacji usługi wewnętrzne (np. outsourcing IT, usługi księgowe).

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Fundacji i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy

z Fundacją oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy.

6. Czy Państwa dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane osobowe przetwarzane przez Fundację nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej (“państwa trzecie”).

7.Jak długo Fundacja będzie przetwarzała Państwa dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

w zakresie realizacji zawartej z Fundacja umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;


w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Fundacji, w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację;


w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;


do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

8. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;

w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

o z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Fundacja przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

o w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO);

żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu Państwa danych

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez Fundację dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa (kontrahenci, pracownicy, współpracownicy, wolontariusze, stypendyści, darczyńcy, osoby, które pozostawiły do siebie

kontakt w korespondencji email lub poprzez pozostawienie wizytówki, osoby odwiedzające biuro Fundacji). Fundacja przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa.