Informacja w sprawie ochrony danych osobowych


Dbamy o Państwa prywatność. Państwa dane są u nas bezpieczne, a szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych w Fundacji mogą Państwo w każdej chwili uzyskać na stronie www.honoriusz.op.org.pl

Poniższa informacja przedstawiana jest w związku z obowiązywaniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 1. Co to są dane osobowe?
  Informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa zidentyfikowanie np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail. Fundacja zbierała i zbiera Państwa dane w związku ze swoją działalnością.

 2. Dane, które przetwarzamy
  Przetwarzamy Państwa następujące dane:

  imię i nazwisko
  zajmowane stanowisko
  numer kontaktowy
  adres email podany adres do korespondencji

 3. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?
  Administratorem danych jest:

  Fundacja im. O. Honoriusza Kowalczyka
  ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań
  aletheia@eskrzynka.pl
  www.honoriusz.op.org.pl
  KRS 0000038375
  NIP 778-13-31-272

  Dalej jako „Fundacja”

  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy kierować korespondencję na adres: Fundacja im. O. Honoriusza Kowalczyka, ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań, lub elektronicznie na adres e-mail: aletheia@eskrzynka.pl.

 4. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

  dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
  dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

  Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykładem takich aktywności jest: przetwarzanie danych osób działających na rzecz kontrahentów, czy dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami.

 5. Komu możemy przekazywać dane osobowe?
  Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wypełnienia zobowiązań umownych, w celu wykonania ciążącego na Fundacji obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji lub strony trzeciej.

  Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy i wolontariusze Fundacji oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Fundacji usługi wewnętrzne (np. outsourcing IT, usługi księgowe).

  Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Fundacji i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Fundacją oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy.  

 6. Czy Państwa dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?
  Dane osobowe przetwarzane przez Fundację nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie").

 7. Jak długo Fundacja będzie przetwarzała Państwa dane?
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

 8. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi?
  Mają Państwo prawo do:

 9. Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe i jakie są ich kategorie?
  Przede wszystkim gromadzone przez Fundację dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa (kontrahenci, pracownicy, współpracownicy, wolontariusze, stypendyści, darczyńcy, osoby, które pozostawiły do siebie kontakt w korespondencji email lub poprzez pozostawienie wizytówki, osoby odwiedzające biuro Fundacji). Fundacja przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa.
powrót...